Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek


I. Bevezető rendelkezések

1.A szolgáltatások és szállítások körére nézve a felek által aláírt kétoldalú írásbeli megállapodások az irányadóak. Amennyiben a felek ezen kétoldalú írásbeli megállapodásokban foglalt valamely kérdést nem rendeznek, úgy arra nézve a Szállító Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezések az irányadóak.

2. Szállító fenntartja tulajdonjogát és a szerzői jogvédelem alapján őt megillető jogait az ajánlatokban megtalálható, vagy azokat képező dokumentumok, valamint a szerződés előkészítése során felhasznált minden  dokumentum felett. Ezen dokumentumokat a Megrendelő csak a Szállító előzetes írásbeli engedélye alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Az ajánlatokhoz tartozó vázlatokat és egyéb dokumentumokat haladéktalanul vissza kell szolgáltatni, amennyiben a szerződés nem jön létre. A fenti rendelkezések a Megrendelő dokumentumaira is megfelelően irányadóak. Ezen dokumentumokat ugyanakkor a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye esetén a teljesítésben közreműködő harmadik személyek számára hozzáférhetővé lehet tenni.

3.A szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes.

II. Ár

 

Az árak - külön megállapodás hiányában - nem tartalmazzák a szerelés és az üzembehelyezés árát és a Szállító telephelyén érvényesek.

III. A tulajdonjog fenntartása

 

Szállító a tulajdonjogát mindaddig fenntartja a leszállított berendezések felett, ameddig a Megrendelő a Szállítót a szerződésből származó valamennyi igény tekintetében ki nem elégítette. Ezt megelőzően a szerződés tárgyát képező berendezéseket nem lehet elzálogosítani vagy más módon biztosítékul lekötni. A berendezések elidegenítése viszonteladók által a szokásos kereskedelmi forgalomban akkor megengedett, amennyiben a vevő a berendezések ellenértékét azok átvételével egyidejűleg kiegyenlíti és a viszonteladó a Szállító javára a fizetést teljesíti. Az ilyen elidegenítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a Megrendelő visel.

IV. Fizetési feltételek

1.A fizetéseket a Szállító által meghatározott helyen és időhatáron belül költségmentesen kell teljesíteni.

2.A Megrendelő csak olyan követeléseket számíthat be, amelyeket a Szállító írásban elismert vagy amelyeket jogerősen megállapítottak.

3.A Megrendelő késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat értéke: a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

4.A Megrendelő tudomásul veszi, ha a fizetési késedelme meghaladja a 5 naptári napot, akkor a Szállító jogi úton szerezhet érvényt követelésének. (pl. inkasszó benyújtása, felszámolás elindítása.)

5. Fizetés módja:  ajánlat illetve szerződés szerint.

 

V. A szállítások és a szolgáltatások határideje

 

1.A szerződések és szolgáltatások határidejére nézve a kétoldalú írásbeli megállapodásokban foglalt rendelkezések az irányadóak. Szállító időbeli teljesítésének az a feltétele, hogy a Megrendelő megelőzőleg átadja a szállításhoz szükséges valamennyi dokumentumot, engedélyt, jóváhagyást, felhatalmazást és megfelelő felvilágosítást, a tervekre vonatkozó engedélyeket, valamint betartja a szerződésben rögzített fizetési feltételeket és egyéb kötelezettségeket.

Amennyiben Megrendelő a fenti kötelezettségeit időben nem teljesíti, úgy a szerződéses határidők megfelelően meghosszabbodnak.

 

 

 

 

2.A határidőt teljesítik, ha:

a) Szerelés és üzembehelyezés nélküli szállítás esetén akkor, amikor a berendezést a Szállító a szerződésben kikötött

határidőn belül és a szerződésben megadott rendeltetési helyre feladta, illetve ha a berendezést az átvétel helyéről elszállították. A határidő teljesítettnek tekintendő, ha a berendezés határidőn belüli készrejelentése esetén a Megrendelő az átvétellel késedelembe esik.

b) Szereléssel és üzembehelyezéssel egybekötött szállítás esetén abban az időpontban, amikor a szerelés és az üzembehelyezés a szerződésben kikötött határidőn belül megtörtént.

3. Amennyiben a szerződésben foglalt szállítások és szolgáltatások határidejét a Szállító mozgósítás, háború, felkelés, sztrájk, export-import korlátozások vagy egyéb elháríthatatlan esemény bekövetkezése miatt nem tartja be, a határidők megfelelően meghosszabbodnak.

4. Amennyiben a berendezések a Megrendelő kívánságára a szerződésben foglalt teljesítési határidőnél későbbi időpontban kerülnek átvételre, abban az esetben minden megkezdett héten a Szállító a berendezésekért és szolgáltatásokért felszámított összeg 0,5%-át számlázza ki Megrendelőnek raktározási díjként tárolási nyilatkozat alapján. A raktározási díj a felszámított összeg 5%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a Szállító ezt meghaladó összegű költségeket mutat ki.

5. Abban az esetben, ha Szállító késedelembe esik kötbért köteles fizetni. Ennek értéke 0,5% hetente, de maximum 5%

 

VI. A kárveszély átszállása

 

A kárveszély a Megrendelőre száll át:

a) Szerelés és üzembehelyezés nélküli szállítás esetén akkor, amikor az üzemképes berendezést a Szállító a szerződésben kikötött határidőn belül a Megrendelő által megadott rendeltetési helyre feladta, illetve ha az árut az átvétel helyéről elszállították. A Megrendelő kívánságára és költségére a szállítmányt a Szállító törés-, fuvarozási- és tűzkár ellen biztosítja.

b) Szereléssel vagy üzembehelyezéssel történő szállítás esetén a berendezés átvételének napján; amennyiben próbaüzemet kötöttek ki, akkor kifogástalan próbaüzem után. Fentiek feltétele azonban, hogy a próbaüzem ill. az üzemképes berendezés átvétele haladéktalanul megtörténjen az üzemkész szerelést követően. Ha a Megrendelő a próbaüzemre vagy az üzemképes berendezés átvételére vonatkozó ajánlatot nem fogadja el, akkor az ajánlat visszautasításával egyidejűleg a kárveszély a Megrendelőre száll át.

c) Ha a berendezések elszállítása, vagy a szerelés illetve az üzembehelyezés a Megrendelő kívánságára vagy az ő felelősségébe tartozó okokból kifolyólag történik késedelmesen, akkor a késedelem bekövetkeztétől a kárveszély a Megrendelőre száll át.

 

VII. Szerelés és üzembehelyezés

 

A.

Ha a megrendelés tartalmaz szerelést és üzembehelyezést akkor mindennemű szerelésre és üzembehelyezésre - ellenkező írásbeli megállapodás hiányában - az alábbi rendelkezések az irányadóak:

A Megrendelőnek saját költségén és megfelelő időben az alábbiakat kell rendelkezésre bocsátania:

1. valamennyi föld-, ágyazati-, építési-, vésési-, állványozási-, vakolási-, festési- munkaterületen belüli raktározási-, szállítási-, emelési tevékenységeket nem a Szállító tevékenységi körébe tartozó mellékmunkát, a hozzátartozó építési anyagokkal, eszközökkel, berendezésekkel;

2. üzemi energiát és vizet a szükséges csatlakozásokkal a felhasználási helyekig, fűtést és világítást;

 

3.a szerelési helyen a géprészek, készülékek, anyagok, szerszámok stb. számára elegendően nagy, rendeltetésszerű használatra alkalmas, száraz és lezárható helyiségeket, valamint a szerelő személyzet számára megfelelő munka- és tartózkodási helyiségeket, beleértve a körülményeknek megfelelő egészségügyi berendezéseket. Egyebekben köteles a

Megrendelő a Szállító és a szerelőszemélyzet tulajdonának védelme érdekében az építés helyszínén mindazokat az intézkedéseket megtenni, amelyeket a saját tulajdonának védelme érdekében megtenne;

  1. védőruházatot és védőfelszerelést, amelyek a rendkívüli körülmények következtében a szerelés helyén szükségesek és amelyek a Szállító általános munkavégzése során nem szokásosak.

a)            A Megrendelő köteles a szerelési  munkálatok megkezdése előtt a rejtetten vezetett áram-, gáz-, vízvezetékek vagy hasonló berendezések helyét valamint a statikai adatokat felszólítás nélkül rendelkezésre bocsátani.

b)            A szerelés vagy az üzembehelyezés megkezdése előtt a munka felvételéhez szükséges eszközöknek, berendezéseknek, anyagoknak a helyszínen kell lenniük és valamennyi előmunkálatnak olyan előrehaladott állapotban kell lennie, hogy a szerelés vagy az üzembehelyezés megkezdhető és megszakítás nélkül elvégezhető legyen. Az ablakoknak és az ajtóknak a helyükön kell lenniük.

c)            Ha a szerelés vagy az üzembehelyezés a Szállító hibáján kívüli körülmények miatt történik késedelmesen, akkor a Megrendelőnek kell a Szállító igazolt többletköltségeit fedeznie.

d) A Szállító részteljesítését a Megrendelő havonta igazolja.

 

B.

 

Amennyiben a Szállító a szerelést vagy az üzembehelyezést egyedi elszámolás ellenében vállalta el, az A. pontban foglaltakon túlmenően az alábbi rendelkezések az irányadóak:

  1. A Megrendelő a Szállítónak megtéríti a munkaidőre, valamint a többlet-, az éjszakai-, a vasárnapi- és ünnepnapi munkákra, a rendkívüli körülmények között végzett munkákra továbbá a tervezésre és felügyeletre a megrendeléskor kikötött díjtételeket ill. pótlékokat.
  2. Külön megtérítésre kerülnek még az alábbi költségek:

a) utazási költségek, a kézi szerszámok és egyéb eszközök szállítási költségei

b) a munkavégzésre, munkaidőre, továbbá a pihenő- és utazási időre, valamint az ünnepnapokra járó kiküldetési költségek.

 

VIII. A szállítmányok átvétele

 

1.A jelen szerződés tárgyát képező termékeket - amennyiben azok a rendeltetésszerű használatra alkalmasak - Megrendelőnek nem jelentős kifogások fennállása esetén is át kell vennie.

2. Részszállítások megengedettek.

IX. Szavatosság

 

  1. Mindazokat a berendezésrészeket vagy szolgáltatásokat, amelyek a teljesítés napjától számított 12 hónapon belül - az üzemidő tartamára való tekintet nélkül - az átadás-átvétel napja előtti körülmény következtében, különösen hibás építési mód, rossz anyag vagy hiányos kivitel miatt használhatatlanná válnak vagy amelyek használhatósága lényegesen csökkent, a Szállítónak költségmentesen ki kell javítania, újra szállítania vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, haladéktalanul köteles a Szállítót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről. Az értesítés elmulasztásából származó károkért Megrendelő felelősséggel tartozik.

2.A Megrendelőnek a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit be kell tartania. Amennyiben a Megrendelő szavatossági jogait érvényesíti, az általa teljesítendő kifizetéseket csak annyiban tarthatja vissza, amennyiben ezek a

kifizetések a felmerült hiányossággal arányban állnak. A Megrendelő csak azon hiányosságok tekintetében tarthat vissza

kifizetést, amelyeket Szállító elismert. Ha a Szállító a hiányosságot a számára kitűzött megfelelő határidő lejártáig nem szüntetné meg, akkor a Megrendelő a számára nyitvaálló törvényes szavatossági jogokkal élhet.

3. Szállító nem tartozik szavatossággal a  természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, alkalmatlan anyagok használatából, hibás építési munkákból, alkalmatlan építési területből illetve a meghatározottól eltérő mechanikai, vegyi vagy villamos behatásokból, illetve egyéb, a berendezések nem rendeltetésszerű  használatából keletkeztek.

4.A Megrendelő vagy harmadik személyek által szakszerűtlenül végzett változtatásokból vagy helyreállítási munkákból keletkező következményekért a szavatosság nem áll fenn.

5.A feltételeket részletesebben a Thermoplast Légtechnikai Kft ÁLTALÁNOS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEI tartalmazzák.

 

X. Lehetetlenülés, elállás vis major esetén

 

1. Amennyiben a szerződés lehetetlenülése a Szállító felróható magatartására vezethető vissza, Megrendelő jogosult az ebből eredő károk megtérítésére. A Megrendelő csak a lehetetlenülés következtében rendeltetésszerűen nem használható berendezések és szolgáltatások ellenértékének megfelelő összegű kártérítésre jogosult. Ha viszont a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely miatt a Megrendelőt terheli a felelősség, Szállító megszabadul kötelezettségeitől, és követelheti kárának a megtérítését.

2. Amennyiben jelen általános szállítási feltételek V. fejezet 3. pont 1. bekezdés szerinti elháríthatatlan események a szerződés teljesítését megakadályoznák vagy hátráltatnák, úgy a felek megegyeznek a teljesítési határidő megfelelő meghosszabbításában. Ha a feleknek a teljesítéshez fűződő érdekük a fentiek következtében megszűnne, akkor jogosultak a szerződéstől való elállásra. Mindkét fél köteles ilyen irányú szándékát az esemény bekövetkezésének felismerése után haladéktalanul a másik féllel közölni. A feleket akkor is megilleti az elállás joga, ha korábban esetleg megegyeztek volna a teljesítési határidő meghosszabbításában, azonban az esemény elhúzódása, vagy súlyosabbá válása következtében a feleknek a teljesítési póthatáridő kitűzése után szűnik meg a teljesítéshez fűződő érdekük.

XI. Illetékes bíróság

 

1. Felek a szerződésből származó jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni.

 

2.A szerződés, valamint jelen általános szerződési feltételek által nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

XII. A szerződés részbeni érvénytelensége

 

A szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés érvénye csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

 

Budapest,

 

Fentieket elfogadjuk.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------          ----------------------------

Thermoplast Kft.